Chương 22: Tương Ưng Uẩn

I: Phẩm Nakulapitā

11. Ba Thời Là Vô Ngã

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, quá khứ, vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Vị Ða văn Thánh đệ tử đối với sắc quá khứ không tiếc nuối, đối với sắc vị lai không hoan hỷ, đối với sắc hiện tại hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt.

Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã …

Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô ngã …

Các hành, này các Tỷ-kheo, là vô ngã …

Thức, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, quá khứ, vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Vị Ða văn Thánh đệ tử đối với thức quá khứ không tiếc nuối, đối với thức vị lai không hoan hỷ, đối với thức hiện tại hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt.