Chương 22: Tương Ưng Uẩn

II: Phẩm Thuyết Pháp

123. Vị Có Nghe

(Hoàn toàn như kinh trước, chỉ thay thế vị có nghe cho vị giữ giới ).