Chương 22: Tương Ưng Uẩn

II: Phẩm Vô Thường

13. Khổ

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Này các Tỷ-kheo, sắc là khổ…, thọ là khổ…, tưởng là khổ…, các hành là khổ…, thức là khổ …

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.