Chương 22: Tương Ưng Uẩn

IV: Phẩm Than Ðỏ

147. Thấy Vô Thường: Aniccānupassī

Như kinh trên, chỉ khác làthấy vô thường thay thế chosống nhàm chán.