Chương 22: Tương Ưng Uẩn

IV: Phẩm Than Ðỏ

148. Thấy Khổ: Dukkhānupassī

Nội dung bài kinh này như kinh trên, chỉ khác làthấy khổ thay thế chothấy vô thường.