Chương 22: Tương Ưng Uẩn

IV: Phẩm Than Ðỏ

149. Thấy Vô Ngã: Anattānupassī

Như kinh trên, ở đây chỉ khác làthấy vô ngã.