Chương 22: Tương Ưng Uẩn

V: Phẩm Kiến: Diṭṭhivagga

155. Thân Kiến: Sakkāyadiṭṭhi

Giống như kinh trước, chỉ thếhữu thân chotà kiến.