Chương 22: Tương Ưng Uẩn

V: Phẩm Kiến: Diṭṭhivagga

156. Ngã Kiến: Attānudiṭṭhi

Giống như kinh trước, chỉ thếngã kiến (attānudiṭṭhi) chohữu thân.