Chương 22: Tương Ưng Uẩn

II: Phẩm Vô Thường

17. Cái Gì Vô Ngã

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã; cần phải như thật quán với chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi; cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi”.

Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã … Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô ngã … Các hành, này các Tỷ-kheo, là vô ngã …

Thức, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi; cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi”.

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử yếm ly đối với sắc … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.