Chương 22: Tương Ưng Uẩn

III: Phẩm Gánh Nặng

24. Thắng Tri

Nhân duyên tại Sāvatthi

—Này các Tỷ-kheo, do không thắng tri sắc, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ.

Này các Tỷ-kheo, do không thắng tri thọ …

Này các Tỷ-kheo, do không thắng tri tưởng … không thắng tri các hành …

Này các Tỷ-kheo, do không thắng tri thức, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ.

Này các Tỷ-kheo, do thắng tri sắc, liễu tri, ly tham, từ bỏ, nên có thể đoạn tận khổ.

Này các Tỷ-kheo, do thắng tri thọ … thắng tri tưởng … thắng tri các hành …

Này các Tỷ-kheo, do thắng tri thức, liễu tri, ly tham, từ bỏ, nên có thể đoạn tận khổ.