Chương 22: Tương Ưng Uẩn

III: Phẩm Gánh Nặng

29. Hoan Hỷ

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ sắc, người ấy hoan hỷ khổ. Ai hoan hỷ khổ, Ta nói, người ấy không giải thoát khỏi khổ.

Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ thọ …

Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ tưởng …

Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ các hành …

Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ thức, người ấy hoan hỷ khổ. Ai hoan hỷ khổ, Ta nói, người ấy không giải thoát khỏi khổ.

Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ sắc, người ấy không hoan hỷ khổ. Ai không hoan hỷ khổ, Ta nói, người ấy giải thoát khỏi khổ.

Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ thọ …

Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ tưởng …

Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ các hành …

Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ thức, người ấy không hoan hỷ khổ. Ai không hoan hỷ khổ, Ta nói, người ấy giải thoát khỏi khổ.