Chương 22: Tương Ưng Uẩn

III: Phẩm Gánh Nặng

30. Sanh Khởi

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Này các Tỷ-kheo, cái gọi là sắc sanh, trú, khởi, hiện hữu; cái ấy là khổ sanh, bệnh tật trú, già chết hiện hữu.

Này các Tỷ-kheo, cái gọi là thọ sanh, trú, khởi, hiện hữu … tưởng sanh, trú, khởi, hiện hữu … các hành sanh, trú, khởi, hiện, hữu …

Này các Tỷ-kheo, cái gọi là thức sanh, trú, khởi, hiện hữu; cái ấy gọi là khổ sanh, bệnh tật trú, già chết hiện hữu.

Này các Tỷ-kheo, cái gọi là sắc đoạn diệt, an chỉ, biến mất; cái ấy gọi là khổ đoạn diệt, bệnh tật an chỉ, già chết biến mất.

Này các Tỷ-kheo, cái gọi là thọ đoạn diệt … tưởng đoạn diệt … các hành đoạn diệt …

Này các Tỷ-kheo, cái gọi là thức đoạn diệt, an chỉ, biến mất; cái ấy là khổ đoạn diệt, bệnh tật an chỉ, già chết biến mất.