Chương 22: Tương Ưng Uẩn

IV: Phẩm Không Phải Của Các Ông

34. Không Phải Của Các Ông

Nhân duyên ở Sàavatthi …

—Cái gì không phải của các Ông, này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông.

Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông?

Sắc, này các Tỷ-kheo, không phải của các Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông.

Thọ, này các Tỷ-kheo, không phải của các Ông … Tưởng, này các Tỷ-kheo … Các hành, này các Tỷ-kheo …

Thức, này các Tỷ-kheo, không phải của Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông.