Chương 22: Tương Ưng Uẩn

IV: Phẩm Không Phải Của Các Ông

39. Tùy Pháp

Nhân duyên ở Sàavatthi …

—Ðối với vị Tỷ-kheo thực hành pháp và tùy pháp, tùy pháp này có mặt: Ðối với sắc, vị ấy sống nhiều yếm ly; đối với thọ, vị ấy sống nhiều yếm ly; đối với tưởng, vị ấy sống nhiều yếm ly; đối với các hành, vị ấy sống nhiều yếm ly; đối với thức, vị ấy sống nhiều yếm ly.

Ai sống nhiều yếm ly đối với sắc … đối với thọ … đối với tưởng … đối với các hành … ai sống nhiều yếm ly đối với thức, vị ấy liễu tri sắc … liễu tri thọ … liễu tri tưởng … liễu tri các hành … liễu tri thức. Do liễu tri sắc … thọ … tưởng … các hành … do liễu tri thức, vị ấy được giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi các hành, giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ.