Chương 22: Tương Ưng Uẩn

IV: Phẩm Không Phải Của Các Ông

41. Tùy Pháp

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Ðối với vị Tỷ-kheo thực hành pháp và tùy pháp, tùy pháp này có mặt: Vị ấy sống tùy quán khổ trong sắc … Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ.