Chương 22: Tương Ưng Uẩn

III: Phẩm Những Gì Ðược Ăn

75. Tập Khởi

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc.

… của thọ … của tưởng … của các hành …

… như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức.