Chương 25: Tương Ưng Nhập

10. Uẩn

(Như kinh trên, chỉ thế vào “sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn” ).