Chương 25: Tương Ưng Nhập

7. Tư

(Như kinh trên, chỉ thế vào “sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư” ).