Chương 25: Tương Ưng Nhập

8. Ái

(Như kinh trên, chỉ thế vào “sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái” ).