Chương 25: Tương Ưng Nhập

9. Giới

(Như kinh trên, chỉ thế vào “địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới” ).