Chương 26: Tương Ưng Sanh

1. Mắt

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Này các Tỷ-kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết.

Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của tai … của mũi … của lưỡi … của thân … của ý là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết.

Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của sắc là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết.

Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của tai … của mũi … của lưỡi … của thân … của ý là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết.