Chương 26: Tương Ưng Sanh

10. Uẩn

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn).