Chương 26: Tương Ưng Sanh

2. Sắc

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp).