Chương 28: Tương Ưng Sāriputta

4. Xả

Một thời Tôn giả Sāriputta trú ở Sāvatthi

Tôn giả Ānanda thấy Tôn giả Sāriputta từ xa đi đến … với sự an trú nào?

—Ở đây, này Hiền giả, xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, tôi chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang chứng nhập Thiền thứ tư”, hay “Tôi đã chứng nhập Thiền thứ tư”, hay “Tôi đã ra khỏi Thiền thứ tư”.

—Như vậy, chắc chắn Hiền giả … hay “Tôi đã ra khỏi Thiền thứ tư”.