Chương 28: Tương Ưng Sāriputta

5. Không Vô Biên Xứ

Một thời Tôn giả Sāriputta trú ở Sāvatthi

… Tôn giả Ānanda thấy … với sự an trú nào?

—Ở đây, này Hiền giả, vượt lên hoàn toàn sắc tưởng, đoạn diệt hữu đối tưởng, không tác ý các dị tưởng, với ý nghĩ: “Hư không là vô biên”, tôi chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Này Hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ … hay “Tôi đã ra khỏi Không vô biên xứ”.

—Như vậy, chắc chắn Hiền giả … “Tôi đã ra khỏi Không vô biên xứ”.