Chương 28: Tương Ưng Sāriputta

6. Thức Vô Biên Xứ

Một thời, Tôn giả Sāriputta trú ở Sāvatthi

… Tôn giả Ānanda thấy … với sự an trú nào?

—Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Không vô biên xứ, với ý nghĩ: “Thức là vô biên”, tôi chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ … hay ” … đã ra khỏi Thức vô biên xứ”.