Chương 28: Tương Ưng Sāriputta

7. Vô Sở Hữu Xứ

Một thời Tôn giả Sāriputta trú ở Sāvatthi.

… Tôn giả Ānanda thấy … với sự an trú nào?

—Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Thức vô biên xứ, với ý nghĩ: “Không có vật gì”, tôi chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ … hay ” … đã ra khỏi Vô sở hữu xứ”.