Chương 28: Tương Ưng Sāriputta

8. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ

Một thời, Tôn giả Sāriputta trú ở Sāvatthi.

… Tôn giả Ānanda thấy … với sự an trú nào?

—Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Vô sở hữu xứ, tôi chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ … hay ” … đã ra khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ”.