Chương 29: Tương Ưng Loài Rồng

1. Chủng Loại

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Này các Tỷ-kheo có bốn loại Nāga (rồng, rắn) về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại Nāga từ trứng sanh, loại Nāga từ thai sanh, loại Nāga từ ẩm ướt sanh, loại Nāga hóa sanh. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại Nāga theo sanh chủng.