Chương 29: Tương Ưng Loài Rồng

10. Nghe

(Như kinh trước, chỉ thế vào: Loại Nāga hóa sanh ).