Chương 29: Tương Ưng Loài Rồng

12–14. Ủng Hộ Bố Thí

(Như kinh trên, câu hỏi được đặt ra với ba loại Nāga còn lại và câu trả lời nói lên theo mỗi trường hợp).