Chương 29: Tương Ưng Loài Rồng

2. Diệu Thắng

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Này các Tỷ-kheo, có bốn loại Nāga về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại Nāga từ trứng sanh, loại Nāga từ thai sanh, loại Nāga từ ẩm ướt sanh, loại Nāga hóa sanh.

Tại đây, này các Tỷ-kheo, loại Nāga từ thai sanh, loại từ ẩm ướt sanh, và loại hóa sanh thù thắng hơn loại Nāga từ trứng sanh.

Tại đây, này các Tỷ-kheo, loại Nāga từ ẩm ướt sanh và loại hóa sanh thù thắng hơn loại Nāga từ trứng sanh và từ thai sanh.

Tại đây, này các Tỷ-kheo, loại Nāga hóa sanh thù thắng hơn loại Nāga từ trứng sanh, loại từ thai sanh và loại từ ẩm ướt sanh.

Này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại Nāga theo sanh chủng.