Chương 29: Tương Ưng Loài Rồng

3. Uposatha (Bố-tát)

Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anāthapiṇḍika.

Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

—Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số Nāga từ trứng sanh, sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng?

—Ở đây, này Tỷ-kheo, một số Nāga từ trứng sanh suy nghĩ như sau: “Trước đây chúng ta đã làm hai hạnh về thân, hai hạnh về lời nói, hai hạnh về ý. Do chúng ta làm hai hạnh về thân, hai hạnh về lời nói, hai hạnh về ý ấy, sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta sanh cọng trú với các Nāga do trứng sanh.

Nếu nay chúng ta làm thiện hạnh về thân, thiện hạnh về lời nói, thiện hạnh về ý, như vậy khi thân hoại mạng chung, chúng ta có thể sanh thiện thú, thiên giới, thế giới này.

Vậy nay chúng ta hãy làm thiện hạnh về thân, thiện hạnh về lời nói, thiện hạnh về ý”.

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây một số Nāga do trứng sanh, sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng.