Chương 29: Tương Ưng Loài Rồng

4. Uposatha

Nhân duyên ở Sāvatthi

Rồi một Tỷ-kheo …

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

—Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một số Nāga từ thai sanh sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng?

(Như kinh trước)

—Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một số Nāga từ thai sanh sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng.