Chương 29: Tương Ưng Loài Rồng

5. Uposatha

(Như kinh trước chỉ thế vào: Loại Nāga từ ẩm ướt sanh ).