Chương 29: Tương Ưng Loài Rồng

6. Uposatha

(Như kinh trước, chỉ thế vào: Loại Nāga hóa sanh ).