Chương 29: Tương Ưng Loài Rồng

8. Nghe

(Như kinh trước, chỉ thế vào: Loại Nāga từ thai sanh ).