Chương 29: Tương Ưng Loài Rồng

9. Nghe

(Như kinh trước, chỉ thế vào: Loại Nāga từ ẩm ướt sanh ).