Chương 30: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

2. Mang Ði

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Này các Tỷ-kheo, có bốn loại Kim xí điểu về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại Kim xí điểu từ trứng sanh … loại Kim xí điểu hóa sanh. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại Kim xí điểu.

Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim xí điểu từ trứng sanh chỉ mang đi các loại Nāga từ trứng sanh, không mang đi các loại Nāga từ thai sanh, từ ẩm ướt sanh và hóa sanh.

Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim xí điểu từ thai sanh, mang đi các loại Nāga từ trứng sanh và các loại Nāga từ thai sanh, không mang đi các loại Nāga từ ẩm ướt sanh và các loại hóa sanh.

Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim xí điểu từ ẩm ướt sanh, mang đi các loại Nāga từ trứng sanh, các loại từ thai sanh và các loại từ ẩm ướt sanh, không mang đi các loại Nāga hóa sanh.

Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim xí điểu hóa sanh, mang đi các loại Nāga từ trứng sanh, từ thai sanh, từ ẩm ướt sanh và các loại hóa sanh.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại Kim xí điểu về sanh chủng.