Chương 30: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

4. Làm Hại Hạnh

(Như kinh trước, chỉ thế vào các loại Kim xí điểu từ thai sanh, từ ẩm ướt sanh và các loại hóa sanh ).