Chương 31: Tương Ưng Càn Thát Bà

4–12. Kẻ Bố Thí (2-10)

(Như kinh trên, chỉ thế vào “kẻ bố thí hương lõi cây” … cho đến “kẻ bố thí hương hương” ).