Chương 33: Tương Ưng Vacchagota

10. Không Hiện Kiến (appaccakkhakamma) (1-5)

(Như trên, ở đây là “không hiện kiến năm uẩn” )