Chương 34: Tương Ưng Thiền

10. Thích ứng (Sappàyam)

(Như kinh trên, chỉ đổi “thiện xảo về thích ứng” ).