Chương 34: Tương Ưng Thiền

13. Thuần Thục Trong Thiền Chứng

(Như kinh trên, chỉ thế vào “thiện xảo về thuần thục” ).