Chương 34: Tương Ưng Thiền

14. Sở Duyên Trong Thiền Chứng

(Như kinh trên, chỉ thế vào “thiện xảo về sở duyên” ).