Chương 34: Tương Ưng Thiền

15. Hành Cảnh Trong Thiền Chứng

(Như kinh trên, chỉ thế vào “thiện xảo về hành cảnh” ).