Chương 34: Tương Ưng Thiền

16. Sở Nguyện Trong Thiền Chứng

(Như kinh trên, chỉ thế vào “thiện xảo về sở nguyện” ).