Chương 34: Tương Ưng Thiền

17. Thận Trọng Trong Thiền Chứng

(Như kinh trên, chỉ thế vào “thiện xảo về thận trọng” ).