Chương 34: Tương Ưng Thiền

18. Kiên Trì Trong Thiền Chứng

(Như kinh trên, chỉ thế vào “thiện xảo về kiên trì” ).