Chương 34: Tương Ưng Thiền

28–33. Sở Duyên—Thích ứng

(Như kinh trên, chỉ thế vào “sở duyên” … cho đến “thích ứng” ).